Project Sofinal
Kluisbergen

Gronden en gebouwen werden aangekocht door De Kortrijkse Toren. Goed voor 50 000 m2, dichtbij het centrum van Berchem & Kluisbergen.

Begin 2011 werd een brownfieldovereenkomst gesloten tussen de Vlaamse Overheid, de gemeente Kluisbergen en De Kortrijkse Toren. Wordt op dit moment gesaneerd en zal een herbestemd worden naar diverse ambachtelijke bedrijven, goed voor 30 000m2.

Voor de site van het voormalige textielbedrijf aan de Parklaan te Kluisbergen, reeds jaren deels leegstaand en onderbenut, werd in 2010 een brownfieldconvenant gesloten tussen o.a. de Kortrijkse Toren, de gemeente Kluisbergen, de OVAM en de Vlaamse Regering, met het oog op de overdracht van de gronden en de gebouwen uit het faillissement naar de Kortrijkse Toren, de sanering van de gronden en de verdere ontwikkeling van het terrein tot een zone voor ambachtelijke bedrijven en lokale kmo’s.

Intussen is een nieuwe herontwikkelingsvisie tot stand gekomen, gedragen door de gemeente Kluisbergen, waarbij gestreefd wordt naar een gemengde ontwikkeling met wonen, sport en recreatie, verweefbare kleinschalige economische functies en groenaanleg. Voor de inhoudelijke aanpassing van het Brownfieldconvenant naar deze nieuwe herontwikkelings- visie en de verlenging van de looptijd ervan (tot eind 2030) is een addendum vereist.

Naar aanleiding van het ontwerp addendum voor de aanpassing van het brownfieldconvenant 22. Kluisbergen- Faillissement Sofinal / Sofitex / Silversilk wordt een nieuwe inspraakronde georganiseerd. Op www.vlaio.be/brownfieldconvenanten vindt u (onder de link ‘komende inspraakvergaderingen’) zowel de volledige tekst van het ontwerp addendum als enkele informatieve filmpjes en presentaties over het betreffende project. Daarnaast kan u ook info terugvinden over de inspraakmogelijkheid voor dit ontwerp addendum en de algemene werking van brownfieldconvenanten.

Reageren kan best online vanaf 8 juni tot en met 21 juni 2020 via het reactieformulier op  de website. Schriftelijke reacties kunnen gedurende deze periode ev. ook bezorgd worden via de brievenbus van het gemeentehuis van Kluisbergen (t.a.v. algemeen directeur).

Dit informatie- en inspraakmoment kan beschouwd worden als een eerste kennismaking met de nieuwe herontwikkelingsvisie en is vnl. gericht op de hoofdlijnen zoals opgenomen in het ontwerp addendum voor het brownfieldconvenant. Bij de verdere uitwerking van de concrete plannen zal nog meermaals ruimte zijn voor publieke consultatie en inspraak door de omwonenden.

Foto’s om op de site te plaatsen zijn gevoegd in bijlage.